Bonus track

Er zijn nu drie tijdsblokken gevuld met interessante deelsessies. Maar mocht je interesse hebben om nog een sessie in te vullen dan creëren we daarvoor graag ruimte. De kosten bedragen € 1.000,-/uur. Neem contact met ons op als je interesse hebt: info@ncvgz.nl

Deelsessies 10.30 - 12.00 uur
1a. Leefstijlgeneeskunde en sociale geneeskunde: 1+1 = 3
Geneeskundigen (en zorgprofessionals meer in het algemeen) moeten de beweging van nazorg naar voorzorg op verschillende en elkaar aanvullende manieren gaan steunen, dragen, voortstuwen en handen en voeten geven. Doel van het debat is verbindingen te leggen, zodat leefstijlgeneeskunde en sociale geneeskunde elkaar versterken en er synergie ontstaat. De panelleden gaan met elkaar in debat over of er werkelijk sprake is van tegenstellingen tussen sociale geneeskunde en leefstijlgeneeskunde, hoe je de gewenste synergie voor elkaar krijgt, en welke acties vervolgens nodig zijn.

Doel: inspiratie
Werkvorm: debatpanel
Verzorgd door: 
* Dr. Peter van Dijken, managing director Healthy Living, TNO
* Martijn Winkelhof, fiscaal econoom, een van de initiatiefnemers van het Manifest Leefstijlgeneeskunde
* Karine van ’t Land, arts-onderzoeker public health, Amsterdam UMC
* Prof. dr. Menno Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde UMCG
* Wico Mulder, jeugdarts adolescenten GGD Amsterdam

Debatleider: Meijke van Herwijnen, trainer / coach, leefstijl en gedragsverandering

1b. Rekenkamer: Gezondheid loont! 
Gezondheidsbevordering is door het jaar heen op vele niveaus onderwerp van gesprek. Het Institute for Positive Health (IPH), Ucreate, het NCVGZ, Alles is Gezondheid, Games for Health Europe, Zelfzorg Ondersteund en de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) hebben besloten de handen ineen te slaan zodat hun impact op beleid, onderzoek en samenleving wordt vergroot. 

Door het jaar heen vinden diverse bijeenkomsten rondom gezondheid plaats. Tijdens elk congres wordt vanuit het eigen perspectief naar een vooraf vastgesteld thema gekeken. Vanuit verschillende invalshoeken en expertises wordt deze tijdens de diverse congressen verkend. Na ieder congres worden de opbrengsten rondom het thema doorgegeven aan het volgende congres, met de ambitie aan het einde van het jaar een gedeeld actieplan op te leveren.

Voor 2019 is gekozen voor het thema Gezondheid als verdienmodel. Op dit moment bevatten zowel zorgstelsels als stelsels rondom werk en onderwijs geen of beperkte prikkels om gezondheid te stimuleren. Zijn nieuwe financiële modellen waarbij de win-win en nieuwe verdeelsleutels centraal staan mogelijk? Er ligt een groot wenkend perspectief naar de toekomst, maar het is ook een ingewikkeld thema omdat veel mensen slechts een klein stukje van de financiële werking van een onderdeel scherp hebben. Er is dus kennis en kunde van diverse partijen en gezamenlijke actie nodig.

Het Nederlands Congres Volksgezondheid trapt op 11 april af met een sessie waarbij op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Deelsessies 13.45 - 15.00 uur
2a. GROZ
We staan met z’n allen voor een grote maatschappelijke uitdaging: Hoe houden we onze gezondheid optimaal en onze zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit? De demografische, maatschappelijke en economische veranderingen vragen een andere manier van denken, handelen en inrichten. Een inrichting van de zorg waar uitgegaan wordt van behoeften van de burgers (ook in hun rol van patiënt) en waar preventie en zorg op de juiste plek en op het juiste moment geboden wordt. Hierbij staat het talent van burgers en gebruik van technologische innovaties voorop en indien nodig, gevolgd door therapie. 

Het Kabinet Rutte droeg in de zomer van 2018 de missies en strategievorming voor de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid & Zorg op aan respectievelijk het ministerie van VWS en de Topsector Life Sciences & Health (LSH; brand name: Health~Holland). Naast ’De Juiste Zorg op de Juiste Plek‘ van VWS, initieerde de Topsector LSH en haar coalitiegenoten een nationale samenwerking genaamd GROZ, het anagram van het woord zorg. GROZ staat letterlijk voor de kanteling van de zorg en heeft als doel een vitaal functionerende samenleving, waar gezondheid geen doel is maar een middel tot vitaal functioneren. Binnen GROZ werken transitieteams samen bestaande uit burgercoöperaties en -initiatieven, patiënten(organisaties), zorgberoepsbranches en zorgopleidingen, bedrijfsleven en financiers & investeerders. Met als beoogd resultaat een toekomstbestendige gezondheidszorg voor iedereen.

Doel: Netwerken en co-creatie
Werkvorm: Innovatief voorbeeld, gevolgd door Public Health in samenwerking
Verzorgd door:
* Prof. Dr. Nico van Meeteren, Executive Director van de Topsector Life Sciences & Health (LSH) - Sessieleider
* Patricia Maas, MSc (Business Development Manager Healthcare, Centraal Boekhuis Health)
* 2 andere sprekers (worden nog bekend gemaakt)

2b. Sessie verzorgd door Veiligheid NL
Wil je in jouw regio of gemeente werk maken van een effectieve aanpak voor valpreventie? Kom dan naar de masterclass “Maak werk van valpreventie”!

Er wordt een steeds groter beroep gedaan om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Een val heeft grote gevolgen voor de zelfredzaamheid van ouderen. Door het valrisico te verminderen, blijven ouderen fysiek sterker, vermindert hun kans op sociale isolatie, blijven ze sociaal actiever én mobieler.

Na deze masterclass heb je inzicht in:
- Hoe groot de valproblematiek is;
- De belangrijke stappen voor een effectieve en multifactoriële aanpak valpreventie;
- Welke lokale partijen van essentieel belang zijn en wat hun rol is;
- De kosten en baten van valpreventie. Met behulp van de rekenhulp van VeiligheidNL, ErasmusMC en Vilans krijg je inzicht in de benodigde investeringen en opbrengsten van valpreventie specifiek voor jouw regio;
- Hoe je de uitkomsten van de rekenhulp kunt gebruiken om valpreventie te agenderen.

We presenteren nieuwe onderzoeksresultaten en geleerde lessen uit de praktijk van onder andere GGD Zuid-Holland Zuid.

Doel: kennis delen en inspiratie
Werkvorm: Masterclass
Verzorgd door:
* Merei Lugtenberg, consultant VeiligheidNL
* Wietske Hoekstra, consultant VeiligheidNL
* Judith Bouwmeester, adviseur publieke gezondheid GGD Zuid-Holland Zuid

Deelsessies 15.30 - 17.00 uur

3a. Niet ingevuld
3b. Sessie verzorgd door het ministerie van VWS (informatie volgt)

 

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share