PH Proefschriftprijs en Pitch & Patch

1e ronde deelsessie: Public Health Proefschriftprijs

10.30 - 12.00 uur 
Vier jonge onderzoekers zijn genomineerd voor de PH proefschriftprijs 2018. Deze onderzoekers hebben zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem. De onderzoeksresultaten leveren een bijdrage aan de verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking of gezondheidszorg.

Richelle Kosse heeft ervoor gezocht dat de therapietrouw van jongeren met astma verbeterde door een chatfunctie met de apotheker in een speciale smartphone app in te bouwen.

Minh Hao Nguyen onderzocht verschillende innovatieve methoden om online informatie beter te laten aansluiten bij oudere patiënten met kanker. Hieruit volgde een op maat gemaakte online interventie die oudere patiënten met kanker voorbereidt op hun eerste ziekenhuisbezoek.

Mirjam Pot ontwikkelde en evalueerde een interactieve online interventie met advies-op-maat over de HPV-vaccinatie. De interventie heeft moeders effectief geholpen een geïnformeerde keuze over het vaccineren van hun dochter tegen HPV. Ook vergrootte het de vaccinatiebereidheid.

Koen van der Swaluw heeft op basis van een veldexperiment in zes Nederlandse bedrijfssportscholen aangetoond dat de op inzichten uit psychologie en gedragseconomie gebaseerde Beweegloterij een goedkope en effectieve methode is om mensen een steun in de rug te bieden bij het sporten.

Aansluitend aan deze sessie wordt - in het plenaire programma -, de winnaar bekend gemaakt en de prijs uitgereikt.

2e en 3e ronde deelsessies: Pitch & Patch

Samenwerking tussen beleid, wetenschap en het bedrijfsleven wordt steeds belangrijker. In deze track pitchen mensen hun vernieuwende idee, onderzoek of project op het gebied van publieke gezondheid en preventie. Het zijn projecten of onderzoeken die een vervolgstap of opPePper nodig hebben. Iedere pitch wordt afgesloten met een concrete vraag aan een uit beleid, wetenschap, praktijk (ondernemers) en communicatie afkomstig panel.

2e ronde - 13.45 - 15.00 uur

Panelleden
* Karin van Ruiten, hoofd Alles is Gezondheid - voorzitter
* Prof. dr. Stef Kremers, hoogleraar obesitas preventie, Maastricht University
* René Stumpel, DPG GGD regio Gooi en Vechtstreek
* Tijn Elferink, clustermanager communicatie ONVZ


Pitches

1.      Twintig, twintig, twee Beeldscherm tips, doe je mee?!
Door: Vasanthi Iyer & Edwin Mulder, TNO & GGD Gelderland-Zuid

Inmiddels is er een landelijk gedragen factsheet voor professionals uit over het belang van gezond beeldschermgebruik met een aantal eenvoudige tips ter voorkoming van slechtziendheid. Het plan is om de volgende gedragsregels te promoten, de 20-20-2 regels: na 20 minuten beeldschermgebruik 20 seconden in de verte kijken en sowieso 2 uur per dag naar buiten gaan/buitenspelen. Buitenspelen heeft bovendien positieve gevolgen niet alleen voor de ogen maar ook voor de algehele gezondheid.
Afgezien van een factsheet is er een standpunt genomen door jeugdartsen, kinderartsen en jeugdverpleegkundigen. Tevens is er een toolkit gemaakt voor professionals in het onderwijs waarin effectieve interventies m.b.t. gezond beeldschermgebruik zijn opgenomen.

Vraag: Wat is de beste manier om een publieke campagne te voeren over gezond beeldschermgebruik?

2.      Gezonde Peutermonden; verantwoordelijkheid van publieke gezondheidszorg?
Door: Katarina Jerkovic-Cosic, Hogeschool Utrecht, Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Vooral lage SES kinderen worden getroffen met caries en deze  kinderen bezoeken de tandarts veel te laat. Echter, 95% van alle jonge kinderen bezoeken wel een consultatiebureau. Gezonde Peutermonden biedt daarom op 9 consultatiebureaus een mondzorgcoach aan om ouders te helpen met de mondverzorging vanaf het doorbraak van het eerste tandje. In een RCT onderzoeken we sinds twee jaar de (kosten)effectiveit van deze interventie maar de praktijk haalt ons in. In verschillende regio's worden de mondzorgoaches al ingezet op consultatiebureaus en we worden door enkele gemeenten benaderd om te helpen met de implementatie.

Vraag: Is er een plek voor een mondzorgcoach binnen JGZ, op welke manier kunnen we de mondzorg voor jonge kinderen het beste organiseren in samenwerking met de JGZ? 

3.      Polyfarmacie: teken van welvaart of wanhoop?
Door: Silvan Licher, ErasmusMC

Polyfarmacie, het gelijktijdig gebruik van 5 of meer geneesmiddelen per individu, is een toenemend fenomeen, met name bij ouderen. Alhoewel polyfarmacie niet gelijk is aan overbehandeling, verhoogt het wel het risico op geneesmiddelen interacties & bijwerkingen en bestaat er een gevaar voor andere nadelige gezondheidsgevolgen, zoals vallen. Veel ouderen ontwikkelen meerdere ziektes tijdens hun leven, waarvoor ziekte-specifieke richtlijnen gelden. Deze richtlijnen schrijven vaak meerdere pillen tegelijk voor, waardoor een individu met meer dan 1 ziekte meerdere pillen tegelijk moet innemen of gebruiken. Voor veel ziekten zijn deze behandelingen bewezen effectief, echter kleven er veel nadelen aan het gelijktijdig gebruik van zoveel geneesmiddelen. Onduidelijk is in tot hoeverre polyfarmacie voor een individu en de populatie adequaat is, en met name of de voordelen tegen de nadelen opwegen.

Vraag: Hoe kunnen wij bestuderen in welke mate polyfarmacie vereist en/of adequaat is voor een individu of populatie?

4.      Doorverwijzingsproces door eerstelijns-zorgverleners naar bewegen als interventie
Door: Tessa Schurink-van ’t Klooster, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in het doorverwijzingsproces in de eerstelijnszorg naar bewegen. In interviews zijn 25 huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen gevraagd naar redenen voor wel/niet doorverwijzen naar beweegactiviteiten, ervaringen met zo’n doorverwijzing, en benodigdheden om (vaker) te verwijzen. Via een online enquête in dezelfde doelgroepen is deze informatie verder gekwantificeerd bij 100 eerstelijnszorgverleners. Eerstelijnszorgverleners verwijzen voornamelijk mensen met gezondheidsproblemen door naar bewegen, er is minder aandacht voor primaire preventie.

Vraag: Hoe kunnen we zorgen dat er in de huisartsenpraktijk meer aandacht wordt besteed aan bewegen als primaire preventie?

5.      Uniform en wetenschappelijk-onderbouwd werken door JGZ middels integratie van Slimme richtlijn en DD JGZ
Door: Matthea Vrijmoeth, Topicus.Healthcare / TNO / VGGM / JGZ ZHW

Richtlijnen vormen de basis voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en daarmee een gezonde jeugd. Echter, knelpunten staan in de weg van goed gebruik, zoals het grote aantal en de continue ontwikkeling. Een beslissingsondersteunend systeem gebaseerd op de JGZ-richtlijnen voor het digitale dossier JGZ, biedt bij uitstek een oplossing voor deze knelpunten.
In dit project richten we ons op de ontwikkeling en toets van een proof-of-concept van een geïntegreerde Slimme richtlijn met een DD JGZ in een pilot-regio. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan wordt getracht een kantelpunt te bereiken binnen de sector en bij te dragen aan een landelijke I-JGZ.

Vraag: Hoe kunnen een beslissingsondersteunend systeem worden ingezet voor gezamenlijke besluitvorming tussen professional en cliënten, een zogenaamde multi party mens-computer interactie?

3e ronde - 15.30 - 17.00 uur

Panelleden
* Prof. dr. Nico van Meeteren, Executive Director van de Topsector Life Sciences & Health (LSH) - voorzitter
* Mikkel Hofstee, CEO LifeGuard
* Liesbeth Josiassen, oprichter OVER!
* Dr. Marleen Bekker, Assistent professor, Wageningen University

Pitches

6.      Opschaling van een effectieve interventie: GoldenSports
Door: Leonie Everts, GoldenSports

GoldenSports, samen buiten sporten in de buurt bestaat sinds 2014. Het concept is als " goed beschreven" erkend door het kenniscentrum Sport. Het richt zich op het voorkomen van eenzaamheid, vergroten van sociale cohesie in de buurt en het vergroten van fysieke en mentale fitheid bij ouderen.

Vraag: Hoe kunnen we het bedrijfsleven betrekken bij de opschaling van dit initiatief

7.      Gezonde Kidsmarketing
Door: Gôkky Zeinstra, iresearch

Kidsmarketing werkt maar wordt vooral ingezet op ongezonde producten. Dit kan anders! Gezonde Kidsmarketing kan de gezonde keuze de leukste, hipste en gemakkelijkste keuze maken voor kinderen. Door kinderen te verleiden tot gezond gedrag kunnen we bijdragen aan het verminderen van overgewicht en obesitas onder kinderen en daarmee een goede basis leggen voor een gezondere generatie. 
iresearch zet zich al jaren in voor de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing; van het thema Gezonde Kidsmarketing landelijk op de kaart zetten tot lokale initiatieven initiëren. Tijdens het Innovatielab Gezonde Kidsmarketing Nijmegen zijn oplossingen gevonden voor vraagstukken van lokale private partijen. Mooie initiatieven, maar met een lokale impact. Gezonde Kidsmarketing een prominente(re) positie geven op landelijk niveau is onze ambitie. Veranderingen opschalen en nieuwe landelijke partijen enthousiasmeren en aanhaken buiten het netwerk van de publieke gezondheid en de reeds bereikte bedrijven. 

Vraag: Hoe bevorderen we de kanteling naar Gezonde Kidsmarketing bij invloedrijke landelijke spelers in de voedingsindustrie (zoals voedingsproducenten, retailers etc.)?


8.      Het Herhaalrecept
Door: Inge Wijsman, In Food Shape

Hetherhaalrecept.nl: laagdrempelige kookvlogs (max. 3,5 min.) met artsen en voedingswetenschappers, maar ook met mensen uit alle lagen van de bevolking die hun gezondheid hebben verbeterd door hun voeding aan te passen. De nadruk ligt hierbij op mensen met een migratieachtergrond, uit volkswijken of bevolkingsgroepen waar leefstijl gerelateerde aandoeningen vaker voorkomen. Tijdens het koken van hun lievelingsgerecht vertellen ze hoe zij hun gezondheid hebben verbeterd, waar ze tegenaan liepen, en hoe zij daarmee omgaan. Door dit kookvlog te delen met hun sociale omgeving en via social media worden zij ambassadeurs voor gezond gedrag en eigen verantwoordelijkheid. Huisartsen schrijven (ook) dit herhaalrecept voor.

Vraag: Hoe zou ik dit project het beste kunnen financieren?

9.      Medicsen, Digital Revolution in the Treatment and Management of Chronic Diseases: First Non-Invasive Artificial Páncreas
Door:  Eduardo W. Jorgensen, Medicsen

Medicsen is developing the world first non-invasive artificial pancreas, a closed loop system for the smart management of diabetes and other chronic diseases, the first artificial pancreas, interconnecting an innovative non-invasive drug delivery device (HW-Smartpatch),  with digital-mobile technology (SW), and predictable and personalized AI allowing suitable access to relevant individual personalised data (disease and lifestyle related), Chatbot interfaces and a predictive and preventive automatic algorithms (AI) creating a lifestyle coach based on future glucose prediction and individual behaviour intervention. Our cloud-based algorithm gets info from 3º party wearables showing predicted glucose levels providing personalized advice through ChatbotApp, completing the treatment with an needle-less Smartpatch, able administer the right insulin dose automatically or manually.
We have developed a interconection between:
1)An unique non-invasive automatic administration of insulin through a Medicsen inclusive patented Transdermal Drug-Delivery Device (TDD): hardware device which does not require needles for disease treatment, biocompatible, hypoallergenic and with a convenient design .
How does it work? Electronic system generates acoustic pressure waves which temporarily loosen tight skin cells junctions.It opens a micro-pore in the upper layer of the skin allowing the drug to passively enter through the pore. Drug’s easy-absorption into the bloodstream, proving a non-invasive absorption and distribution of insulin using safe transdermal methods acting as a “needle-free syringe”. Its implementation is achieved in a wearable, Smartpatch format.
2)And an unique real-time, personalized and automated treatment software (ChatbotApp and Algorithm). Increasing therapy effectiveness and efficiency of resources and acknowledge the uniqueness of each patient is physiological level, thus personalised control systems. It’s necessary to customize the prediction, support advice and treatment to improve diabetes control. Greater accuracy in predictions due to combination of non-linear models and machine learning techniques.Detection of individual patterns providing relevant information about current state and typical effect of different self-care actions. Glucose prediction of up to 2 hours in advance with a mean error of 8* mg/dl (glucose units) Daily patient variation ranges 30-300 so a prediction error of 8 doesn’t modify their decisions.

Question: Would you be able to give us insight on how to ensure a fast market entry, regarding the validation, regulation and commercialization of our technology?

 

10.    Jongeren die genoeg en goed slapen. Een droom die werkelijkheid wordt?
Door: Esther Timmermans, Stichting TeamAlert

Het onderzoek van TeamAlert laat zien dat 42,7% van de jongeren in Nederland te kort slaapt, 43,4% een slechte slaapkwaliteit ervaart en 65,2% een slechte gemeten slaapkwaliteit heeft. TeamAlert onderzocht de belangrijkste factoren om op in te zetten om slaap van jongeren te verbeteren. Belangrijke voorspellers voor te kort slapen of slecht slapen zijn piekeren, mediagebruik en later slapen door huiswerk. Regels van ouders hangen samen met langer slapen en een betere ervaren slaapkwaliteit. Nu we weten welke factoren samenhangen met de slaapproblemen van jongeren is het tijd om ons te richten op oplossingen.

Vraag: Wat kan TeamAlert doen om het slaapgedrag van jongeren hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen?

 

11.    In beweging naar een gezondere generatie in de Achterhoek
Door: Dorien van der Meer, Regio Achterhoek

De Regio Achterhoek gaat samen met inwoners, zorgorganisaties, overheid en ondernemingen de uitdaging aan het voor de volgende generatie wezenlijk beter te maken door betere uitkomst op triple-aim.
Dit doen we door gezamenlijk vanuit cure, care en welzijn minimaal tien jaar lang te investeren in één generatie 11-jarigen op gezond gedrag en leefstijl.
De focus ligt op bewegen waar niet-roken, alcohol- en drugsgebruik en gezonde voeding bij horen. Data sturing wordt daarbij ingezet voor inzicht in het totale regionale effect, als ook lokatie gerichte informatie om te weten of de juiste initiatieven worden ingezet die bijdragen aan de meeste gezondheidswinst.

Vraag: Welke data moeten we gedurende tien jaar meten als we de gewenste uitkomsten willen realiseren en op de juiste punten de aanpak -indien nodig-  willen bijsturen?

12.      Thuisarts.nl: betrouwbare gezondheidsinformatie voor iedereen!
Door:  Ton Drenthen, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Thuisarts.nl is een website met gezondheidsinformatie, gelanceerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap, en vertaalt medisch inhoudelijke richtlijnen van huisartsen, medisch-specialisten en GGZ naar toegankelijke en praktische teksten voor alle inwoners van Nederland. In toenemende mate bevat Thuisarts.nl ook informatie over gezonde leefstijl en verwijzing naar effectieve interventies. Naast succesvolle integratie in de zorgverlening van de huisarts gaan we samen met andere partners het platform verbreden met gevalideerde eHealth-tools (a la de GGD-appstore) gecombineerd met betrouwbare content van Thuisarts.nl. Overheid, bedrijfsleven en publieke partijen willen hierin samenwerken.  Met deze krachtenbundeling van verschillende initiatieven komen we tot één wegwijzer met gevalideerde gezondheidsinformatie.

Vraag: Hoe kunnen we de maatschappelijke waarde van (doorontwikkeld) Thuisarts.nl het beste onderzoeken/bepalen?

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share