Track ‘Samen op weg naar een Rookvrije Generatie’

Als onderdeel van het Preventieakkoord hebben tientallen landelijke en lokale organisaties en de landelijke overheid zich verbonden om samen een Rookvrije Generatie te bereiken. Dat betekent geen rokende kinderen meer en minder dan 5% rokende volwassenen in 2040.

In deze track verkennen we welke activiteiten er op lokaal niveau genomen kunnen worden om het doel van een rookvrije generatie te bereiken. Hoe en met wie organiseer je dit lokaal en regionaal? Welke weerstand kun je verwachten en hoe ga je hiermee om? Wat wil de roker zelf eigenlijk? De sessies zijn interactief en bieden verrassende en soms confronterende momenten met het publiek.

Trackleider: Marc Willemsen, wetenschappelijk directeur Tabaksontmoediging Trimbos Instituut

Deelsessies
1. Nationaal Preventieakkoord, en wat nu? Lokaal of regionaal op weg! - 10.30 – 12.00 uur
De sessie start met een introductie op het Preventieakkoord Roken door Jolande Sap, voorzitter van de thematafel roken. Met onderwerpen als wat zijn de ambities van het akkoord en hoe is het tot stand gekomen? Welke partijen zijn betrokken en wat gaan zij doen? Ook wordt kort ingegaan op hoe het deelakkoord roken zich van de andere thema’s (voeding en alcohol) onderscheidt en wat de oorzaken zijn voor die verschillen. Wat is bijvoorbeeld de rol van maatschappelijk draagvlak?

Vervolgens bespreken we de rol die partijen lokaal of regionaal samen kunnen vervullen op weg naar een Rookvrije Generatie. Er wordt een overzicht gegeven van regionale en lokale initiatieven en verwezen naar het ondersteuningsaanbod dat landelijk beschikbaar is. Het inspirerende voorbeeld van de succesvolle samenwerking op weg naar een Rookvrije Generatie in regio Gooi en Vechtstreek wordt gepresenteerd.

Tot slot gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek over hoe jij in jouw omgeving samenwerking kunnen organiseren of versterken op weg naar de Rookvrije Generatie. Zodat je met concrete ideeën naar huis gaat. De belangrijkste conclusies worden plenair besproken.

Verzorgd door: 
   * Drs. Jolande Sap, Nationaal Preventieakkoord, voorzitter thematafel Roken
   * Drs. Bart de Wolf, KWF Kankerbestrijding, coördinator lokale aanpak Alliantie Nederland Rookvrij
   * Drs. Rinelle van den Top, Programmaleider/adviseur gezondheidsbevordering, regio Gooi en Vechtstreek
Doel: inspiratie
Werkvorm: innovatief voorbeeld

2. Nieuwe wegen om stoppen met roken in de zorg te agenderen- 13.45 – 15.00 uur
Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol bij de agendering van stoppen met roken. Aanwezige beleidsmakers, bestuurders en overige stakeholders worden in deze sessie geïnspireerd om artsen en verpleegkundigen in te zetten bij het vormgeven van hun rookvrij-agenda.

De sessie start met de vertoning van de veelbesproken campagnefilm ‘Verklein de Kans!’ (WEfilm), waarin medisch specialisten de straat op gaan om rokers aan te spreken en hulp te bieden. Gevolgd door een plenaire discussie over de vraag of dit de juiste manier is om rokers en professionals in beweging te krijgen.

Vervolgens komt de rechtszaak ‘Sick of Smoking’ tegen de tabaksindustrie aan de orde. Ook hier wordt het publiek uitgenodigd om te reageren.

Tot slot vertellen zorgprofessionals in interactie met het publiek hoe zij in sneltreinvaart zorginstellingen en buitenruimten rookvrij aan het maken zijn.

De zaal wordt aangekleed met kunst van verslavingsarts en kunstenaar Marieke Helmus. Het betreft de tentoonstelling ‘Design to quit, closing the health gap’ waarin Helmus samen met jonge creatieven van de Willem de Kooning Academie design concepten presenteert die verstokte rokers met een lage sociaal economische status beoogt te prikkelen om te stoppen met roken. Eind 2018 is deze tentoonstelling in Eindhoven geëxposeerd tijdens de Dutch Design Week.

Verzorgd door: Dr. Esther Croes (arts-epidemioloog en sr. wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut)
Doel: inspiratie
Werkvorm: innovatief voorbeeld


3. Titel / informatie volgt - 15.30 – 17.00 uur

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share